Trang trại hữu cơ Nguyễn Xuân

Địa chỉ: Thôn Xuân Thái xã Yên Thọ huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa, Yên Định, Thanh Hóa
Diện tích : 7 ha
Người quản lý : Nguyễn Xuân Khải
Các công việc gần đây
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
1
Bưởi Diễn
Chuyển đổi hữu cơ
70000 m 2 Nguyễn Xuân Khải Bưỡi Diễn (10/11/2020)

Bưỡi Diễn

Lô Bưởi Diễn : Thu hoạch

29/10/2020 02:12:03

Nguyễn Xuân Khải

STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ
1 Nguyễn Xuân Khải Thôn Xuân Thái xã Yên Thọ huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa

Chứng chỉ : An toàn thực phẩm

Mã số : TCVN 11041-2:2017

Bắt đầu : 02/10/2020

Kết thúc : 01/10/2022